Saturday

Japanese side sewn book binding Taster workshop

Posted on

Saturday at 11:00 Flying Goose Quilting – Japanese side sewn book binding Taster workshop.

BOOK TICKETS: Child £2.50 BOOK TICKETS: Adult £5

LitFest-2

 

In this taster workshop, you’ll get an introduction to the art of Japanese side sewn book binding and you will learn how to prepare your book cover and pages, as well as the Yotsumetoji or 4 hole binding.

Time permitting, you will learn how to change the template for the sewing station, so you can create your own Japanese side sewn notebooks in various sizes.

This workshop is open for children (suggested age 7+) and adults. Children will need to be accompanied by a parent or guardian.

Cost
£5 Adults
£2.50 Children
All materials will be provided.

Limited to 10 (max 12) places, please get in touch to book your space.

Gweithdy profi rhwymo llyfrau Japaneaidd. – Dydd Sadwrn 28ain Ebrill am 11.00yb yn Flying Goose

Yn y gweithdy hwn cewch gyflwyniad i grefft rhwymo llyfrau Japaneaidd a dysgwch sut i baratoi clawr a thudalennau eich llyfr yn ogystal â dull Yotsumetoji sef rhwymo pedwar twll.

Os bydd amser yn caniatáu dysgwch sut i newid y templed ar gyfer yr orsaf wnïo fel y gallwch greu eich llyfrau wedi eu rhwymo yn y dull Japaneaidd mewn amryw feintiau.

Mae’r gweithdy’n addas i blant o saith oed ac yn hŷn ac oedolion. Rhaid i blant fod yng ngofal oedolyn.

Cost
£5       Oedolion
£2.50   Plant
Darperir yr holl ddeunyddiau

Dim ond 12 lle fydd ar gael felly cysylltwch â ni er mwyn archebu lle.

Amazing Adjectives – Poetry workshop for Children

Posted on Updated on

Amazing Adjectives – Poetry workshop for Children
– Saturday 28th April 13:00 at Flying Goose Quilting

CANCELLED DUE TO FAMILY ILLNESS

Children’s author Marlene Powell will be delivering a poetry workshop encouraging children of all ages to use Amazing Adjectives!  As the author of the children’s book series Dingledum Dragon, published by CISP Multimedia, Marlene will be demonstrating how poetry can be used as a narrative tool to creatively bring children’s stories to life.  Ideal for children aged between 7 and 11, this workshop will encourage youngsters to use their imagination as they explore mazing Adjectives!

Gweithdy Barddoniaeth i blant – Dydd Sadwrn 28ain Ebrill 1.00yh yn Flying Goose Quilting

Bydd awdur plant Marlene Powell yn cynnal gweithdy er mwyn annog plant o bob oedran i ddefnyddio ansoddeiriau anhygoel! Fel awdur y gyfres ‘Dingledum Dragon’ I blant bydd Marlene yn arddangos sut y gellir defnyddio barddoniaeth fel cyfrwng i ddod â straeon plant yn fyw. Mae’r gweithdy hwn yn ddelfrydol i blant rhwng 7 ac 11 oed a byddant yn cael eu hannog i ddefnyddio’u dychymyg.

Poetry event in honour of late Anthony Jones: Rockhoppers, Peter J Jones and Robert Walton 

Posted on Updated on

Saturday 15:00 Mark Waghorn Design “Reading Room”
Rockhoppers in Cardiff

Poetry event in honour of the late Anthony Jones

Book Ticket: £5
With the Rockhoppers (Mel Perry, Jackie Biggs, Maggie Harris and Anne Marie Butler), Peter J Jones from Llansteffan, and Robert Walton from Bristol
anthony-jones-poet

Aclysur barddoniaeth er clod I’r diweddar Anthony Jones Gyda’r Rockhoppers (Mel Perry, Jackie Biggs, Maggie Harris ac Anne Marie Butler), Peter Jones o Lansteffan a Robert Walton o Fryste.

A poetry session with Llansteffan poet Peter J Jones, Robert Walton and The Rockhoppers: Anne Marie Butler, Jackie Biggs, Maggie Harris and Mel Perry

The Rockhoppers is a group of four poets based in west Wales. Annie, Jackie, Maggie and Mel are four strong distinctive individual poetic voices. They also work well together and collaborate to produce innovative and sometimes surreal pieces for performance. They have a strange and unexplained affiliation to small penguins.

Grŵp o bedwar bardd sy’n byw yng ngorllewin Cymru yw’r Rockhoppers. Mae  Annie, Jackie, Maggie a Mel yn bedwar llais barddol unigryw. Maent hefyd yn cyd-weithio’n dda gan gynhyrchu gwaith arloesol, weithiau’n swrreal, i’w perfformio. Mae ganddynt gysylltiad rhyfedd anesboniadwy gyda phengwiniaid.

Follow them on Facebook: https://www.facebook.com/RockhoppersPoetry/

Dilynwch nhw ar Facebook: https://www.facebook.com/RockhoppersPoetry/

Peter J. Jones was born in Llanelli in 1945 and has worked in the public sector and overseas in the mining and oil industries. Since 1984, he has lived in the Llansteffan area where in the last few years he has resumed painting again. His paintings have been shown in solo exhibitions at leading galleries in Wales and Ireland. His university studies include education and Anglo-Welsh literature.

A Fox in the Yard is a remarkable sequence of poems centred around an enduring and hard-earned sense of place, combined with a deep respect of the natural world, its mysteries and our perception of them.

Ganed Peter J Jones yn Llanelli yn 1945 ac mae e’ wedi gweithio yn y sector gyhoeddus a thramor yn y diwydiannau glo ac olew. Ers 1984 mae e’ wedi byw yn ardal Llansteffan ac yn y blynyddoedd diwethaf mae wedi dechrau peintio unwaith yn rhagor. Arddangoswyd ei beintiadau mewn arddangosfeydd yn orielau pwysig yng Nghymru ac Iwerddon. Mae ei astudion brifysgol yn cynnwys llenyddiaeth Eingl-gymreig.

Mae ‘A Fox in the Yard’ yn gyfres ryfeddol o gerddi sydd â’i gwreiddiau mewn synnwyr cadarn o le gyda pharch dwfn tuag at y byd naturiol, ei dirgelion a’n dirnadaeth ohonynt.

Born in Cardiff in 1948, Robert Walton’s first collection of poems, Workings, won the Welsh Arts Council New Poet Award in 1978 but, for reasons which are still a mystery to him, he stopped writing for almost twenty years. Robert resumed writing in the late 90s, initially working with artists in other media music, dance, storytelling, film and installation. His poetry pamphlet, Waiting for the Wave, was published by Pighog Press in 2012. He has co-wr tten two plays for Inkling Productions Labyrinth (2012) and Green Shoots (2014). He is a member of the poetry workshop and performance group, The Spoke, which regularly presents its work in Bristol Poetry Festival, and is an experienced reader of his work.

 

Cafodd Robert Walton ei eni yng Nghaerdydd yn 1948 ac enillodd ei gasgliad cyntaf o gerddi, ‘Workings’ Wobr Bardd Newydd Cyngor y Celfyddydau yn 1978 ond, am resymau sy’n ddirgelwch iddo ef ei hunan ni ysgrifennodd ddim am ugain mlynedd, Ail gydiodd ynddi yn y 90au hwyr, gan weithio yn y lle cyntaf gydag artistiaid mewn cyfryngau eraill, cerdd, dawns, adrodd chwedlau, ffilm a gosodiadau. Cyhoeddwyd ei bamffled, ‘Waiting for the Wave’ gan Wasg Pighog yn 2012. Mae wedi cyd-ysgrifennu dwy ddrama aer gyfer Inkling Productions sef ‘Labyrinth’ (2012) a ‘Green Shoots’ (2014). Mae’n aelod o weithdy barddoniaeth a grŵp perfformio, ‘The Spoke’ sy’n cyflwyno’i waith yn rheolaidd yng Ngŵyl Barddoniaeth Bryste, ac mae’n ddarllenwr profiadol o’i waith ei hun.

Here are some comments from audience members after The Rockhoppers’  gig at The Brown’s in Laugharne:

Dyna rhai sylwadau gan aelodau o gynulleidfa yn Nhalacharn ar ôl perfformiad gan y Rockhoppers:

‘Surreal, musical, sublime!’

‘They play off each other very well’

‘Excellent, varied’

‘Lovely mix of styles, very amusing’

and at Rhosygilwen:

ac yn Rhosygilwen:

“The Rockhoppers do something different – they grab the audience’s attention, so that we’re alert, eager to listen – and want to keep listening. Very clever, in fact.”

“It was great seeing the Rockhoppers – it really works. The whole concept adds something to poetry reading – livens it up, without distracting from the writing.”

Anne Marie Butler

Annie worked as a civil servant. Her career brought her to west Wales where studied Fine Art and Design. She now works as a landscape artist and fulltime writer. Her work has been published in various anthologies and in 2017 she won the R.S.Thomas Poetry Prize. Her debut collection is due to be published by Three Throated Press.  Her written work is often off- beat and deals directly with the rural landscape and people who inspire her. She likes birds best.

Gweithiodd Annie fel gwas sifil. Daeth a’i gyrfa â hi i orllewin Cymru ac yna astudiodd y celfyddydau cain a dylunio. Mae hi nawr yn gweithio fel tirlunwraig ac ysgrifen wraig amser llawn. Cyhoeddwyd ei gwaith mewn nifer o ddetholiadau ac yn 2017 enillodd Wobr Barddoniaeth R.S.Thomas. Cyn hir caiff ei chasgliad cyntaf ei gyhoeddi gan Three Throated Press. Mae ei gwaith ysgrifenedig yn aml yn wahanol ac yn ymwneud yn uniongyrchol â’r tirlun gwledig a’r bobl y’n ei hysbrydoli. Mae’n well ganddi adar:

Jackie Biggs

After a successful career as a journalist and editor, Jackie Biggs started writing poetry seriously six years ago.  Her first collection, The Spaces in Between was published in September 2015 by Pinewood Press (Swansea). She has also had poetry published in many magazines and anthologies. She’s co-organiser of The Cellar Bards in Cardigan and  reads her work at spoken word events all over west Wales.contact:  jackienews@hotmail.co.uk

Yn dilyn gyrfa lwyddiannus fel newyddiadurwraig a golygydd, dechreuodd Jackie Biggs farddoni o ddifri’ chew mlynedd yn ôl. Cyhoeddwyd ei chasgliad cyntaf, The Spaces in between ym mis Medi 2015 gan Pinewood Press (Abertawe). Yn ogystal cyhoeddwyd ei barddoniaeth mewn nifer o gylchgronau a detholiadau. Mae hi’n gyd-drefnydd ‘The Cellar Bards’ yn Aberteifi ac yn darllen ei gwaith mewn achlysuron llafar ar draws gorllewin Cymru. Cyswllt: :  jackienews@hotmail.co.uk

Maggie Harris

Maggie Harris writes poetry and prose. Caribbean roots and Kentish shoots now growing in west Wales. Proper jobs have included teaching Creative Writing and an International Fellowship at Southampton University. Maggie has won the Guyana Prize twice for poetry and the Commonwealth Prize for a short story. Now loiters in gardens and cafes and anywhere that accepts poets.

Mae Maggie Harris yn ysgrifennu barddoniaeth a rhyddiaith. Gwreiddiau o’r Caribî a blagur o Gaint yn tyfu yng ngorllewin Cymru. Mae ei swyddi go iawn yn cynnwys dysgu Ysgrifennu Creadigol a Chymrodoriaeth Ryngwladol ym mhrifysgol Southampton. Enillodd Maggie Wobr Guyana dwywaith am farddoniaeth a Gwobr y Gymanwlad am stori fer. Mae hi nawr yn loetran mewn gerddi a chaffis ac mewn unrhyw le sy’n derbyn beirdd.

Mel Perry                                         

Mel is a writer and spoken word performer from Llansteffan, Carmarthenshire, and is a frequent visitor to the north Wales island of Bardsey. She is a regular performer at spoken word events and is a member of the Coracle- Kultivera residency in Tranås, Sweden through which she is co-delivering writing workshops on line for Swedish young people.  Her poetry and short stories appear in a range of publications including Two Thirds North from Stockholm University. In 2016 she collaborated with Carmarthen Symphonic Wind Band to perform her Bardsey poetry to music. Mel is now also studying for an MSc in Creative Writing for Therapeutic Purposes.

Mae Mel yn ysgrifen wraig a pherfformiwr llafar o Lansteffan, Sir Gaerfyrddin ac mae’n ymwelydd cyson ag Ynys Enlli yng  ngogledd Cymru. Mae hi’n perfformio’n gyson mewn achlysuron llafar ac yn aelod o breswylfa Coracle- Kultivera yn Tranås, Sweden ble mae hi’n cyd-gyflwyno gweithdai ysgrifennu i bobl ifanc o Sweden. Ymddengys ei barddoniaeth a’i straeon byrion mewn nifer o gyhoeddiadau gan gynnwys Two Thirds North gan brifysgol Stockholm. Yn 2016 cydweithiodd gyda Band Chwyth Symffonig Caerfyrddin I berfformio ei barddoniaeth Ynys Enlli I gerddoriaeth. Mae Mel ar hyn o bryd yn astudio am radd MSc mewn Ysgrifennu Creadigol at Ddibenion Therapiwtig.

Creative writing and illustration workshop with William Scott Artus

Posted on Updated on

 Saturday April 28th 14:30 Flying Goose Quilting

Creative Writing and Illustration Workshop with Scott Artus 

Book Tickets: Free Event

Gwili Railway illust01

Join us for a creative workshop designed to help you create a children’s book using creative writing, illustration and how to promote your book. Scott will be showing children how to draw pictures in a fun way. Scott will also describe how he got started in illustration and publishing.

Bring your children and learn how to draw cartoons the quick way. He will also talk about how you can break into to this lucrative career and the highs and lows of being a book illustrator.

Scott is a writer and illustrator working and living in Bonllwyn, Carmarthenshire. Scott splits his time between illustrating for Anne Signol and doing his own projects as well as running the Gwili Steam Railways events. Scott is trying to keep the heritage of the railway alive using events and fundraising activities such as the book. All the funds raised will be used towards a new heritage railway shed at Abergwili and new track laying on the railway.

Gweithdy Ysgrifennu Creadigol a Darlunio gyda Scott Artus – Dydd Sadwrn 28ain Ebrill yn siop cwiltiau Y Flying Goose
Ymunwch â ni am weithdy creadigol i’ch helpu i greu llyfr i blant trwy ddefnyddio ysgrifennu creadigol, darlunio a sut i hyrwyddo’ch llyfr. Bydd Scott yn dangos i blant sut i dynnu lluniau mewn ffyrdd doniol. Bydd yn disgrifio sut y dechreuodd ddarlunio a chyhoeddi.

Dewch â’ch plant a dysgwch sut i dynnu cartŵn yn gyflym. Budd hefyd yn trafod sut y gallwch ddechrau ar yrfa broffidiol a’r profiad o fod yn ddarluniwr llyfrau.

Mae Scott yn awdur a darluniwr sy’n byw ym Monllwyn. Mae’n rhannu ei amser rhwng darlunio i Anne Signol a’i brosiectau ei hun yn ogystal â rhedeg digwyddiadau ar reilffordd ager y Gwili. Mae’n codi arian i sicrhau dyfodol y rheilffordd

Reflexology for Fertility by Barbara Scott 

Posted on Updated on

Reflexology for Fertility by Barbara Scott – Saturday April 28th 16:00 at the Zen Den

Book Tickets: £5

Reflexology for Fertility gan Barbara Scott – Dydd Sadwrn Ebrill 28ain 16:00 yn y Zen Den

Barbara Scott presents her book and talks about her experience as reflexologist.

Bydd Barbara Scott yn cyflwyno’I llyfr a siarad am ei phrofiadau fel adweithegydd.

Barbara began her career as a reflexologist in Llandeilo more than twenty years ago.  By chance her first client was experiencing difficulties starting a family and she came to specialise in treating infertility. She developed successful treatment plans for enhancing and treating fertility issues in both men and women.

Dechreuodd Barbara ei gyrfa fel adweithegydd yn Llandeilo mwy nag ugain mlynedd yn ôl. Trwy hap a damwain roedd ei chwsmer cyntaf yn profi problemau wrth ddechrau teulu a daeth i arbenigo mewn trin anffrwythlondeb. Datblygodd gynlluniau triniaeth llwyddiannus ar gyfer trin materion ffrwythlondeb mewn dynion a menywod.

Barbara is the founder of Seren Natural Fertility, ReproflexologyTM Training and Chair of The Association of Reproductive Reflexologists.  She is the author of  ‘Reflexology for Fertility”, a handbook for therapists which was published by Watkins Books in 2016, and was awarded ‘Complementary Therapist of the Year 2017 by the Federation of Holistic Therapists.  She speaks regularly at The Fertility Show in both London and Manchester and on specialist panels as an expert and voice for Reproductive Reflexology as a form of support and integrative medicine for couples who are trying to conceive. She was invited to host the ‘Understanding the basics’ session at The Women’s Health Conference at Dumfries House, Prince Charles home in Scotland, ahead of the opening of his Integrated Health Centre last year.

Sefydlodd Barbara Seren Natural Fertility, ReproflexologyTM Training a hi yw cadeirydd The Association of Reproductive Reflexologists. Hi yw awdur   ‘Reflexology for Fertility”, llawlyfr ar gyfer therapyddion a gyhoeddwyd gan Watkins Books yn 2016 a derbyniodd wobr Therapydd Cyflenwol y Flwyddyn yn 2017 gan Ffederasiwn Therapyddion Cyfannol. Mae hi’n cyfrannu’n gyson yn y Sioe Ffrwythlondeb yn Llundain a Manceinion ac yn ymddangos ar baneli arbenigwyr  fel arbenigwraig mewn Adweitheg Atgynhyrchiol fel ffurf o gefnogaeth i’r parau sy’n ceisio beichiogi. Fe’i gwahoddwyd i lywyddu sesiwn ‘ Deall y pethau Sylfaenol’ yng Nghynhadledd Iechyd Menywod yn Dumfries House, cartref y Tywysog Charles yn yr Alban cyn agoriad ei Ganolfan Iechyd Integredig y llynedd.

Barbara believes in building strong relationships with the medical profession to provide a patient-centered approach to fertility issues that ensure the best possible outcomes for each individual. She works tirelessly to promote reflexology and the structured approach that she teaches to medics. She has formed many successful collaborations with both fertility clinics and specialist medical service providers that puts reflexology firmly on the map as a means of fertility support for couples.

Mae Barbara’n gredwr mewn creu perthnasau cryf gyda’r proffesiwn meddygol er mwyn darparu dulliau claf-ganolog mewn materion ffrwythlondeb sy’n sicrhau’r canlyniadau gorau posib i bob unigolyn. Mae hi’n gweithio’n ddiflino i hybu adweitheg a’r dull strwythuredig y mae hi’n dysgu i ddoctoriaid. Mae hi wedi ffurfio nifer o gydweithrediadau llwyddiannus gyda chlinigau ffrwythlondeb a darparwyr gwasanaethau meddygol arbenigol sy’n rhoi adweitheg yn gadarn ar y map fel modd i gefnogi parau gyda phroblemau beichiogi.

“Scrambled” by Huw Davies

Posted on Updated on

“Scrambled” by Huw Davies – Saturday April 28th 15:00 at Eve’s Toy Shop

Book Ticket: Free Event

Fourteen-year-old ‘model pupil’ Davidde is unfairly labelled a troublemaker when a new head teacher starts at his south Wales valleys school. To the horror of his teachers, Davidde finds a new passion for mortorcycle scrambling. At last he is able to take on the school bullies, earning himself the longed-for respect of his father, not to mention the mysterious Black Rider.

Finalist Heart of Hawick Children’s Book Award 2017, Junior Fiction Category. Suitable for ages 8+

‘There’s a great sense of place in this small-town Welsh setting, and the dialogue is natural, making the Welsh accent sing out as you read it. The book is warm-hearted and funny, and should appeal to both boys and girls.’ Books for Keeps

‘Huw Davies’ “Scrambled” is fast-paced and funny; and it realises the author’s ambition of providing a ‘daft book for boys’. Davies draws on his experience as a secondary school English teacher in south and west Wales to create some hilarious characters and lively dialogue.’ New Welsh Review

“Scrambled” gan Huw Davies

Yn gwbl annheg mae’r ‘disgybl perffaith’ Davidde yn cael enw fel un trafferthus pan ddaw pennaeth newydd i’w ysgol yng nghymoedd de Cymru. Er braw i’w hathrawon mae Davidde yn datblygu diddordeb angerddol mewn sgramblo beic modur. O’r diwedd mae’n gallu herio bwlis yr ysgol ac ennill iddo’i hun barch ei dad y bu’n dyheu mor hir amdano, heb son am y Beiciwr Du.

Cyrhaeddodd rownd derfynol Gwobr Llyfrau Hawick yn 2017 yng nghategori ffuglen i blant dros with mlwydd oed.

‘Mae ymdeimlad arbennig o le yn y llyfr a osodir mewn tref fechan yng Nghymru ac mae’r deialog yn naturiol fel bo’r acen Gymreig yn canu wrth i chi ei ddarllen. Mae’r llyfr yn un twymgalon a doniol a dylai apelio at fechgyn a merched.’ Books for Keeps

‘Mae “Scrambled” gan Huw Davies yn ddoniol ac yn symud yn gyflym; mae’n cwrdd ag uchelgais yr awdur i ddarparu ‘llyfr dwl i fechgyn’. Mae Davies yn defnyddio’i brofiad fel athro Saesneg mewn ysgol uwchradd yn ne a gorllewin Cymru i greu cymeriadau hynod o ddoniol a deialog bywiog.’ New Welsh Review

DIY media vs MSM- the new media revolution in Wales

Posted on Updated on

Saturday April 28th 16:30 at Mark Waghorn Designs “Reading Room”

DIY media vs MSM- the new media revolution in Wales

Book Tickets: Free

A discussion on the alternative future of the media and how people in Wales are ploughing their own furrows. Does the UK & Welsh MSM marginalise, ignore or misconstrue Welsh life, culture and matters.

Nia Medi, journalist with BBC Radio Cymru will chair the discussion with Grug Muse of Stamp poetry magazine, Ifan Morgan Jones, founder of the Nation Cymru news website; Dr Dan Evans, founder and presenter of the Desolation Radio podcasts and a representative of arts website the Wales Arts Review.

Ydy’r cyfryngau confensiynol yn colli eu tir a fawr ddim o’r Gymru go iawn yn cael ei hadlewyrchu ganddynt? Dyma drafodaeth gan ddyrnaid o Gymry heriol sydd yn torri cwysi eu hun drwy gymorth y cyfryngau newydd.

Bydd Grug Muse, Ifan Morgan Jones, Dr Dan Evans, a chyrychiolydd o gwefan Wales Arts Review a yn trafod hyn oll gyda’r newyddiadurwraig o BBC Cymru, Nia Medi wrth y llyw

 

ENGLISH

 The Iron Masters of Merthyr- Fact and Fiction.

Posted on Updated on

 The Iron Masters of Merthyr- Fact and Fiction. – Saturday April 28th 15:00 Angel Inn

Book Tickets: £8

In the 18th Century five men created the biggest industrial city civilisation had ever seen. They were the Iron Masters, masters of metal and men. Their cannons saved a kingdom, forged the greatest empire in the world and changed the history of the human race.

Merthyr Tydfil, a town where the furnaces burned day and night, the sun seldom pierced the soot filled sky and the Iron Masters ruled without pity.

Nye Vaughn, a humble farm boy from Llangadog, walked to Merthyr to find his destiny, unaware that a war was coming which would engulf the known world and make bold men rich. To fight Bonaparte, Britain needed cannons, thousands of them. Vaughn built the largest foundry of them all and made his fortune but, when the world changed, the iron behemoth he constructed turned on him.

Author Graham Watkins surprises and entertains with the real stories behind his Welsh historical novel ‘The Iron Masters’.

Yn y 18fed Ganrif creodd pum dyn y ddinas ddiwylliannol fwyaf a welodd wareiddiad erioed. Nhw oedd y Meistri Haearn, meistri ar fetel a dynion. Achubodd eu gynnau mawrion deyrnas, creu’r ymerodraeth fwyaf yn y byd a newid hanes dynol ryw .

Roedd Merthyr Tudful yn dref lle’r oedd y ffwrnesi’n llosgi ddydd a nos a’r haul yn methu torri trwy’r caddug yn yr awyr a lle’r oedd y Meistri Haearn yn rheoli’n ddidrugaredd.

Cerddodd Nye Vaughn, crwt fferm o Langadog, i Ferthyr i chwilio am ei ffortiwn heb wybod fod rhyfel ar fin dod y byddai’n traflyncu’r byd a chreu cyfoeth i ddynion dewr. Er mwyn ymladd yn erbyn Bonaparte roedd angen gynnau mawrion, miloedd ohonynt. Adeiladodd Vaughn y ffowndri fwyaf oll a gwnaeth ei ffortiwn ond, wrth i’r byd newid, fe drodd y behemoth a greodd arno.

Mae’r awdur Graham Watkins yn diddori ac yn synnu gyda’r straeon gwir sydd tu ôl i’w nofel hanesyddol ‘The Iron Masters’.

Jon Gower on his book “Vigilant Imagination: Encounters with Jon Selway”

Posted on Updated on

Saturday 14:00 Fountain Fine Art Gallery
Jon Gower on his book “Vigilant Imagination: Encounters with Jon Selway”

Book Ticket: £8

GB. WALES. John Selway painter’s show opening at Llanharnam Grange Cwmbran. 2015

One of the most gifted artists of his generation, John Selway stayed mainly under the radar of the British art establishment. Now, for the first time, his work is considered in a new book, ‘Vigilant Imagination: Encounters with John Selway’

Chair: Catrin Beard

‘The Hunchback in the Park’ Credit: Newport Art Museum and Gallery

John Selway had it all going for him as a student at the Royal College of Art in the 1960s. He had early success with a major London gallery and mixed easily with fellow students such as David Hockney and Allen Jones, but whereas others in the student cohort looked to America to build their careers Selway chose to return home to his native Abertillery. Here, over many decades, he produced art of the highest standard, interrogating world events and myth-making at one and the same time, but all mainly under the radar of the British art establishment. Now, for the first time, his work is considered in a new book, ‘Vigilant Imagination: Encounters with John Selway’ in which the multi-award winning writer Jon Gower sets his work in context by talking to those who knew him or own his work as well as extensive interviews with the artist himself before he passed away in October 2017. The result is a book about both artistic integrity and exceptionalism, with a genuine painting talent beating at its heart.

Roedd John Selway yn un o arlunwyr mwyaf dawnus ei genhedlaeth, a chafodd lwyddiant cynnar fel myfyriwr yn y Coleg Celf Brenhinol yn y 1960au. Dangoswyd ei waith mewn oriel bwysig yn Llundain a chymysgodd yn rhwydd gyda chyd-fyfyrwyr fel David Hockney ac Allen Jones ond tra bod eraill yn ei flwyddyn wedi creu gyrfaoedd yn America dewisodd Selway fynd yn ôl i’w gartref yn  Abertyleri. Yma, dros sawl degawd, cynhyrchodd gelf o’r safon uchaf, yn cwestiynu digwyddiadau ar draws y byd a chreu chwedlau’r un pryd, ond heb yn wybod i’r sefydliad gelf Brydeinig. Nawr, am y tro cyntaf, rhoddir sylw i’w waith mewn llyfr newydd, “Vigilant Information: Encounters with John Selway”. Mae Jon Gower yn gosod ei waith yn ei gyd-destun gan holi’r rhai oedd ei adnabod neu sy’n berchen ar ei luniau yn ogystal â chyfweliadau gyda’r arlunydd ei hun cyn ei farwolaeth yn Hydref 2017. Y ffrwyth yw llyfr am gywirdeb artistig a’r eithriadol gyda gwir ddawn peintio wrth galon y gwaith.

Jon Gower is a Hay Festival International Fellow and a former BBC arts and media correspondent who has been making documentary programs for television and radio for 30 years. He is the author of several books, including An Island Called Smith and The Story of Wales, and is the recipient of a John Morgan Award.

 

How the West Was Won – Discussion

Posted on Updated on

How The West Was Won – Saturday 28th at 18:30 Horeb Chapel

Book Ticket: Free

Is West Wales inspiring – or stuck in the last century? What are ups and downs of running a creative enterprise in our beautiful region?

Sparky discussion and audience participation promised here with Jane of Galerie Simpson, Elin of Telesgop TV, ceramicist and novelist Kate. These will be chatting with Gaynor Jones, Ail Argraffiad and psychologist Philippa Davies in a bilingual, no holds barred session. And you can give your views, too…

Sut Gorchfygwyd Y Gorllewin

Ydy Gorllewin Cymru’n ysbrydoli – neu’n glwm wrth y ganrif ddiwethaf? Beth yw’r  manteision a’r anfanteision o redeg menter greadigol yn ein rhanbarth prydferth?

Disgwylir trafodaeth fywiog yn cynnwys y gynulleidfa pan fydd Jane o Galerie Simpson, Elin o Gwmni Deledu Telesgop, y seramegydd ac awdur Kate. Bydd y pedair sydd wedi torri cwysi newydd yn y maes creadigol yn sgwrsio gyda Gaynor Jones, perchennog Ail Argraffiad, a’r seicolegydd Philippa Davies mewn sesiwn ddwyieithog. Gallwch chi roi’ch barn hefyd….