Saturday

Aneirin Karadog Pip y Pengwin Bach

Posted on Updated on

aneirin-karadog
Llun: Luned Aaron

Saturday 14:00 Little Welsh Dresser

Book Tickets: Free Event 

Aneirin Karadog Pip y Pengwin Bach Gwasg Rily
Gwrandewch ar stori Pip y Pengwin bach gyda’r prifardd Aneirin Karadog

Chaired Poet Aneirin Karadog’s story about Pip y Pengwin

Weird and wonderful history tour

Posted on Updated on

Sat 12:00 St Teilo’s Church 

Weird and Wonderful History Tour
Join Nick Brunger for a guided walk through some specially selected parts of Llandeilo’s past together with a smattering of stories from Carmarthenshire’s ‘horrible history’. Meet in St Teilo’s Churchyard

“Ymunwch â Nick Brunger am daith drwy hen Landeilo gyda straeon am hanes y dref. Cyfarfod ym mynwent eglwys Teilo Sant.”

Nick Brunger: The Weird And Wonderful History Tour
Join the proprietor of the Creepy Carmarthen Tour for a guided walk through some specially selected bits of Llandeilo’s past together with a smattering of stories from Carmarthenshire’s “horrible history”.  Meet in St Teilo’s churchyard at….. Image result for llandeilo church
Nick’s selected Creepy Carmarthen stories will be available soon from the Gomer Press.

Book Fair and Book Cafe

Posted on

Llandeilo Book Fair

Book Fair and Book Cafe

The Book Fair will be held  between 11am and 4pm Sat 28 and Sun 29 April at the Llandeilo Civic Hall on Crescent Road.

With over 30 local authors showing off their work it’s a good job that  food and drinks will be provided by Llandeilo’s very popular  cafe / breakfast venue The Hangout.

The Hangout  are special with their mixture of traditional and innovative food and their a “seed to plate” approach,  meaning any elements they can make, bake, cook or create in house they will aim to do so using the best locally sourced ingredients.

 

Cynhelir y ffair Lyfrau rhwng 11.00yb a 4.00yh ar Ddydd
Sadwrn 28ain a Dydd Sul 29ain Ebrill yn y Neuadd Ddinesig pan fydd dros 30 o
awduron yn dangos eu gwaith. Darperir bwyd a diod gan gaffi poblogaidd, The
Hangout.

 

 

Mynnwch seibiant bach o’r holl ddigwyddiadau i eistedd
lawr, ymlacio a phori gwaith rhai awduron cyfarwydd a rhai bydd yn ymuno â ni
am y tro cyntaf. Bydd rhywbeth at ddant pawb.

Stop for a little break from the literary events to sit down, relax and browse the works of some familiar authors and some who will be joining us for the very first time. With the amount of authors present there is something for everyone.

On the Saturday, April 29th, the authors present on Saturday are:

GB Williams, Sam Smith, Jan Newton, Alan Goodwin, Anne Signol, William Scott Artus, Carol Lovekin, Dafydd Wyn, Cheryl Rees-Price, James Morgan Jones, Wendy Holborow, Nicola Beechsquirrel, Colin Parsons, Will Macmillan Jones, Jean Gill, Graham Watkins, Mary Powles, Lisa Shambrook, Judith Arnopp, Greg Howes, JK Samuels, Sarada and John Thompson, and Kate Glanville.

On top of this, we have tables from Cambria Publishing, Planet, CISP Multimedia, Cyfoes, Thunderpoint Publishing,

On Sunday additional authors are Thorne Moore, Judith Barrow, Christoph Fischer, Hilary Shepherd, Peter Barker

 

For updates on the Book Fair follow

http://llandeilobookfair.blogspot.co.uk/https://www.facebook.com/Llandeilo-Book-Fair-428923113964907/?fref=ts

The address is   Crescent Rd, Llandeilo SA19 6HW

http://www.carmarthenshirehalls.org.uk/hall.php?hall_id=8

Directions

Approaching Llandeilo from the bridge end proceed through the town to the C.K.’s cross roads and turn right – the hall is about 200 yards down on the left hand side.

From the A40 roundabout end, proceed through the town to the C.K’s crossroads and turn left, the hall is 200 yards down on the left.

You can support the festivalvia https://www.gofundme.com/hwyl-llandeilo-litfest

Contact: E-mail: LlandeiloLitfest@mail.comFollow us on Twitter: @LlandeiloLitfesthttps://www.instagram.com/llandeilolitfest/

Bydd Ffair Lyfrau Llandeilo yn rhan o Hwyl Llên Llandeilo , 26-29ain Ebrill 2018

Cynhelir y Ffair Lyfrau rhwng:

11yb a 4yp, dydd Sadwrn a Sul , 28-29ain Ebrillyn y Neuaddd Ddinesig, Heol y Cilgaint, Llandeilo

Am y newyddion diweddaraf

http://llandeilobookfair.blogspot.co.uk/

https://www.facebook.com/Llandeilo-Book-Fair-428923113964907/?fref=ts

Gellir cefnogi yr Ŵyl drwy gyfrannu: https://www.gofundme.com/hwyl-llandeilo-litfest

Ebost:LlandeiloLitfest@mail.com

Bank details for donations:

Llandeilo Lit Fest NatWest

Account No:75553198 Sort Code 53-7031

https://atomic-temporary-67184576.wpcomstaging.com/

‘Merci Cymru’ – Tim Hartley

Posted on Updated on

TimHartleyTim Hartley: “Merci Cymru” – Saturday 28th of April 18:30 Angel Inn

Book Ticket: £8

Do, fe aeth Cymru i Ffrainc i gystadlu ym Mhencampwriaeth Pêl-droed Ewrop. Aethon nhw mor bell â’r rownd gynderfynol. Ond beth oedd ystyr yr holl beth?

Mae “Merci Cymru” yn gasgliad o atgofion a lluniau sy’n dathlu a chofio llwyddiant tîm pêl-droed Cymru yn Euro 2016. Mae’n cynnwys cyfraniadau gan gefnogwyr, sylwebyddion a doethinebwyr.

Mae Iola Wyn yn ysgrifennu am yr effaith ar ei theulu ifanc o fod oddi cartref am fis. Mae’r newyddiadurwr chwaraeon Dylan Ebenezer yn mynd tu ôl i’r llenni ym mhencadlys tîm Cymru ac mae’r Athro Laura McAllister yn awgrymu y dylai llwyddiant ar y maes chwarae galonogi’n gwleidyddion a’r gymdeithas ddinesig Gymreig.

Chair: Dafydd Rhys

Yes, Wales went to France for the European Football Championship. They actually got the semi-final. But what did it all mean?

“Merci Cymru” is a collection of memoirs and photographs to celebrate and commemorate the success of the Welsh football team in Euro 2016. It includes contributions from fans, commentators and pundits.

Iola Wyn writes about what the month away from home meant to her young family.

Sports journalist Dylan Ebenezer goes behind the scenes at the Wales team HQ and

Professor Laura McAllister suggests that success on the field of play should embolden our politicians and Welsh civic society.

 
Here are some reviews.

“Perthyn naws dyddiadur ac albwm lluniau teulol i’r gyfrol, ac mae’r cyfuniad hwn yn creu darlun byw o’r profiad o weld Cymru’n hawlio ei lle haeddiannol ar flaen y llwyfan rhyngwladol. Mae cyfraniad Laura McAllister, cyn-gapten tim pel-droed merched Cymru a chwareodd 24 o weithiau i’w gwlad, yn serennu.Yn gyfuniad o gofnod personol teimladwy a dadansoddiad treiddgar, mae’n pwysleisio’r angen am adeiladu ar lwyddiant yr Ewros, nid yn unig ym maes chwaraeon ond yn ehangach. ‘Rhaid i ni ddefnyddio ein llwyddiant ar y cae pel-droed fel catalydd i newid ein delwedd ohonon ni’n hunain, yn ogystal a’r ffordd mae pobol eraill yn ein gweld ni fel cenedl.”– Annes Glynn, Cylchgrawn Barn

“Mae ol gwaith meddwl golygyddol ac mae pob pennod yn cyfrannu rhywbeth gwahanol: profiad personol Iola Wyn, llygad at y gorffennol gan Gwyn Jenkins, cipolwg y tu ol i’r llenni yn Dinard, Llydaw gan Dylan Ebenezer, a thrafodaeth am chwaraeon mewn cyd-destun ehangach gan Laura McAllister.”– Garmon Ceiro, Cylchgrawn Golwg

“Daeth twrnament yr Ewro a’r Cymry Cymraeg a’r di-Gymraeg ynghyd fel unwlad, pawb yn gefn i ymdrechion ei tim cenedlaethol. Mynnwch ddarllen y llyfr ar bob cyfrif.”– John Morris, Y Clawdd

Noson o adloniant yr Beirdd

Posted on Updated on

Saturday 20:30 Angel Inn

Noson o adloniant yr Beirdd – Aneirin Karadog, Emyr Lewis, Elinor Wyn Reynolds, Grug Muse yn Miriam Elin Jones

Book Ticket: £8

Welsh language poetry

Elinor Wyn Reynolds

Sesiwn yn Gymraeg

Peter Lord: John Lewis a Sir Gâr

Posted on Updated on

Saturday 28th 17:00 Horeb Chapel: Peter Lord: John Lewis a Sir Gâr

Book Ticket: £10

Session in Welsh / Sesiwn yn Gymraeg

Peter Lord yw prif hanesydd celf Cymru ac mae wedi cyhoeddi a darlledu’n helaeth ar ddiwylliant gweledol Cymru yn Gymraeg a Saesneg.

John Lewis oedd yr arlunydd cyntaf i gynnal bywoliaeth yng Nghymru ei hun. Roedd rhai o’i noddwyr cynnar yn y 1730au a 40au yn byw yn Sir Gâr a’r siroedd cyfagos. Roeddent yn ffyddlon iddo hyd at y 1760au pan roedd yn peintio tirluniau yn bennaf.

Treuliodd Lewis ran bwysig o’i yrfa yn Nulyn yn peintio portreadau a setiau theatr. Roedd yn un o gydnabod y dramodydd Thomas Sheridan.

 

Mae’r portread hyfryd o Elizabeth Gwynne o Daliaris, Llandeilo yn chwe blwydd oed yn un o’i bortreadau Cymreig cynharaf. Mae Peter Lord yn trafod gyrfa John Lewis a’i gysylltiad gyda Sir Gaerfyrddin.

Graddiodd Peter Lord yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Reading yn 1970. Roedd yn gymrawd gwadd yng nghanolfan Celf Brydeinig yn Yale yn 1994, wedyn yn ymchwilydd yng nghanolfan Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd Uwch o 1996-2003 ac, yn fwy diweddar, yn CREW, Prifysgol Abertawe.  Rhwng 1998 a 2003 cyhoeddodd dair cyfrol o ‘The Visual Culture of Wales’, sy’n cael eu hystyried y gwaith mwyaf awdurdodol ar y pwnc. Yn 2009 cyhoeddodd ‘The Meaning of Pictures: Images of Personal, Social and Political Identity’ ac yn 2013 hunangofiant, ‘Relationships with Pictures’. Cyhoeddwyd ei lyfr diweddaraf, The Tradition: a New History of Welsh Art 1400-1990, gan Parthian yn 2016.  Yn 2017 enillodd wobr Llyfr Ffeithiol y Flwyddyn yng Nghymru.

The Portrait of Elizabeth Gwynne of Taliaris –  John Lewis and the Carmarthenshire Connection

Peter Lord is Wales’ foremost art historian and has published and broadcast extensively on the visual culture of Wales in both Welsh and English.

John Lewis was the earliest painter to sustain a practice substantially in Wales itself. Many of his early patrons, for whom he painted portraits in the 1730s and 40s,  lived in Carmarthenshire and neighbouring counties. He retained their loyalty into the 1760s, by which time he was painting mainly landscapes.

Lewis also spent an important part of his career in Dublin, where he moved in the circle of the playwright Thomas Sheidan, painting portraits and theatre scenery.

The lovely portrait of Elizabeth Gwynne of Taliaris, Llandeilo, painted when she was about six year old, may be the earliest of his Welsh portraits. Taking this picture as a starting point, Peter Lord explores the career of John Lewis, and the Camarthenshire connection.

Peter Lord took a degree in Fine Art at Reading University in 1970. He was a visiting fellow at the Yale Center for British Art in 1994, then research fellow at the Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies from 1996-2003 and, more recently, at CREW, Swansea University. He has published and broadcast extensively on the visual culture of Wales in both Welsh and English languages, and curated major exhibitions for national institutions. Between 1998 and 2003 he published the three volumes of The Visual Culture of Wales, which is regarded as the authoritative text on the subject. In 2009 he published The Meaning of Pictures: Images of Personal, Social and Political Identity and in 2013 an autobiography, Relationships with Pictures. His latest book, The Tradition: a New History of Welsh Art 1400-1990, was published by Parthian in 2016.  In 2017 it was Wales Non-fiction Book of the Year.

Peter Lord is particularly interested in the work of the Welsh artisan painters of the first half of the nineteenth century, and in the art of the Great Depression, between the two world wars. In a wider context he has written extensively on the theoretical issues that concern the history of art in nations regarded as marginal to the mainstream tradition.

Menna Elfyn: Cennad Cerddi

Posted on Updated on

Saturday 15: 30 Horeb Chapel : Menna Elfyn : Cennan Cerddimenna2015

Book Ticket: £8

Bydd Menna Elfyn yn darllen o’i chyfrol diweddaraf o farddoniaeth, Bondo ac yn cyflwyno darnau o’i llên gofiant, Cennad.

Chaired by Iola Wyn of Barddas

Wales ‘ most travelled and well known poets Menna Elfyn reads from her  last bilingual volume of poetry Bondo and from her life in poems which will be published this spring.

Un o feirdd mwyaf cyfarwydd Cymru ac un sydd wedi teithio y byd i gyflwyno’i gwaith. Bydd yn darllen o’i chyfrol dwyieithog diweddaraf o farddoniaeth,  Bondo a darnau o’i llengofiant a gyhoeddir gan Barddas yn y gwanwyn.

Bilingual session – & there will be a translator

Wales as a backdrop to fiction 

Posted on Updated on

Saturday 17:00 Angel Inn:  Wales as a backdrop to fiction 

Book Tickets: £5 The Silent Quarry 2018

Panel Discussion with local authors Nigel Williams, Colin R. Parsons, Cheryl Reese-Price. Moderator: Jean Gill.
Cymru fel lleoliad mewn ffuglen- Trafodaeth

Trafodaeth banel gydag awduron lleol Nigel Williams, Colin R Parsons a Cheryl Reese-Price gyda Jean Gill yn y gadair.

Colin R. Parsons was born in the Rhondda Valley in south Wales, and has lived there all my life. He’s been a full-time writer for about fifteen years and writes in many genres: Science Fiction – Fantasy – Supernatural – Steam Punk & Mythical Fantasy.

Ganed Colin Parsons yng nghwm Rhondda yn ne Cymru ac mae wedi byw yno ar hyd ei oes. Mae wedi body n ysgrifennwr llawn amser am tua phymtheg mlynedd ac mae’n ysgrifennu mewn nifer o genres: Ffuglen Wyddonol, Ffantasi, Yr uwch-naturiol a Ffantasi Mytholegol. Enw’I lyfr newydd i blant yn 2018 yw ‘Ghosted’. Gosodir y llyfr yng nghwm Rhondda

His website/ Ei wefan:

http://www.colinrparsons.com

Blurb for GHOSTED:

Four Welsh school children: Megan, Carol, John and Alan have unknowingly released the spirit of an evil headmaster – imprisoned in the bowels of the school for two hundred years.

Broliant GHOSTED

Mae pedwar o blant ysgol, Megan, Carol, John ac Alan, yn ddiarwybod iddynt wedi rhyddhau ysbryd prifathro drwg sydd wedi cael ei garcharu ym mherfeddion yr ysgol am ddau gan mlynedd.

Cheryl Rees-Price: 

Frozen Minds:

Bethesda House is a haven for vulnerable adults, those with complex mental disabilities. Their safety is dependent on those who care for them, and their wellbeing centres on routine.

When a body is discovered in the freezer at Bethesda House it is easy to shift the blame on the residents.  Inside the house, they see and hear everything.

Who would believe them?

DI Winter Meadows is convinced that something sinister is going on in Bethesda House and the residents are not safe. First, he must gain their trust and understand their unique form of communication.

A second killing and time is running out.

Can Meadows outwit a cunning and dangerous killer?

 

‘I really enjoyed this book. I could not put it down. I have been waiting to read the second book in the Meadows series. It did not disappoint. It is one of the best I have read in ages.’ Helen

Trafodaeth ar Gymru mewn Ffuglen: Cheryl Rees-Price

Broliant ‘Frozen Minds’

Mae Tŷ Bethesda yn lloches i oedolion bregus, rhai sydd ag anableddau meddyliol cymhleth. Mae Di Winter Meadows yn argyhoeddedig bod rhywbeth sinister yn cymryd lle yn Nhŷ Bethesda ac nad yw’r trigolion yn ddiogel. Yn gyntaf rhaid iddo ennill eu hymddiried a deal eu ffordd unigryw o gyfathrebu. Gall Meadows fod yn gyfrwysach na llofrudd peryglus a chyfrwys?

 Beth mae pobl yn dweud am ‘Frozen Minds’

‘Cyfres arbennig. Rwy’n dwli ar y gyfres hon! Mae’r ail ran yn anodd ei roi i lawr’ Brianna Bowen.

Nigel Williams:

Set in the Swansea Valley, EDEN RELICS featured a retired police officer drawn into the search for ancient relics discovered a century earlier by the opera diva Adelina Patti. It sold over 3,500 downloads and paperback copiesin the first month.

 

 

The screenplay is currently with a production company but whether it will ever see the small screen is another matter. Royalties from this book are donated to the British Heart Foundation.  

FAKE BAKED – a crime comedy about a small-time Cardiff con man dreaming of pulling the ultimate scam. The story was based on the cons of a real hustler called Victor Lustig. Lustig sold the Eifel Tower to Parisian scrap dealers, not once but twice. He somehow managed to convince them the tower was due for demolition at the turn of the last century and got away with it. My protagonist uses the same con by trying to sell the old Severn Bridge.

Critical Acclaim for “Not Thomas” by Sara Gethin

Posted on Updated on

“Not Thomas” by Sara Gethin has received plenty of critical acclaim and good reviews. Here are some highlights:

The Guardian’s Not the Booker prize shortlist 2017

Waterstones Wales Book of the Month July 2017

Welsh Books Council Book of the Month July 2017

not-thomas-front-cover-for-ai-1-12-16

 See original post at:
https://saragethin.com/not-thomas/

Sara will be part of this year’s Lit Fest on  Saturday 12:30 at the Fountain Fine Art Gallery

Sara Gethin and Helen Jones : Dysfunctional Families in Contemporary Fiction  

BOOK TICKETS: £5

 

“This is the human face of contemporary child poverty where the kindness of others, the refusal to look away, can make the difference between life and death. A difficult subject woven into a darkly engaging story. A recommended read.”

Jackie Law, writer & book blogger

Cover Endorsements:

“This novel should be printed on plastic so that the reader’s ample tears don’t blot the paper. Sara Gethin has given us an undeniably memorable character in Tomos, a lovable boy living in the most brutal poverty and abject neglect. It also casts light into the dark shadowlands of child poverty and should act as a reprimand to those who let it continue. Yet Gethin doesn’t forget that the writer’s first job is to hook the reader with a strong story and this one really gets under the skin. A deeply convincing novel that surges with emotion and compassion in equal measure.”
Jon Gower, author, producer and former BBC Wales arts & media correspondent

“Heart-wrenching, captivating and beautiful… a poignant portrayal of a hostile world depicted through the eyes of a child. The story stays with you long after you have read the final page. Gethin writes with profound depth and compassion in this exceptionally moving and powerful novel.”
Caroline Busher, Irish Times best-selling author

“The narrative pace is quick, at times breathless, as one would expect from a lively and care-deprived child, and it contributes to a thoroughly engaging page-turner. Sara Gethin, with her impressive range of writing skills, takes us to a tragic place, a bleak corner of messed-up lives and hopelessness, but she also shows us the warm spirit of human light that can break through such darkness.”
Peter Thabit Jones, poet, dramatist and author, with Aeronwy Thomas, of the Dylan Thomas Walking Tour of Greenwich Village, New York

“Compelling, disturbing, enthralling… ultimately, an uplifting tale… an affirmation of the human spirit. Expect to cry, to run the whole gamut of emotions… thoroughly recommended.”
Phil Carradice, author and broadcaster

Book Fair and Book Cafe 

Posted on Updated on

Book Fair and Book Cafe 

Hangout 2The Book Fair will be held  between 11am and 4pm Sat 28 and Sun 29 April at the Llandeilo Civic Hall on Crescent Road.

With over 30 local authors showing off their work it’s a good job that  food and drinks will be provided by Llandeilo’s very popular  cafe / breakfast venue The Hangout.


The Hangout  are special with their mixture of traditional and innovative food and their a “seed to plate” approach,  meaning any elements they can make, bake, cook or create in house they will aim to do so using the best locally sourced ingredients.

2018 variation

Stop for a little break from the literary events to sit down, relax and browse the works of some familiar authors and some who will be joining us for the very first time. With the amount of authors present there is something for everyone.

On the Saturday, April 29th, the authors present on Saturday are:

GB Williams, Sam Smith, Jan Newton, Alan Goodwin, Anne Signol, William Scott Artus, Carol Lovekin, Dafydd Wyn, Cheryl Rees-Price, James Morgan Jones, Wendy Holborow, Nicola Beechsquirrel, Colin Parsons, Will Macmillan Jones, Jean Gill, Graham Watkins, Mary Powles, Lisa Shambrook, Judith Arnopp, Greg Howes, JK Samuels, Sarada and John Thompson, and Kate Glanville.

On top of this, we have tables from Cambria Publishing, Planet, CISP Multimedia, Cyfoes, Thunderpoint Publishing,

On Sunday additional authors are Thorne Moore, Judith Barrow, Christoph Fischer, Hilary Shepherd, Peter Barker

For updates on the Book Fair follow

The address is   Crescent Rd, Llandeilo SA19 6HW

Directions

Approaching Llandeilo from the bridge end proceed through the town to the C.K.’s cross roads and turn right – the hall is about 200 yards down on the left hand side.

From the A40 roundabout end, proceed through the town to the C.K’s crossroads and turn left, the hall is 200 yards down on the left.

You can support the festivalvia https://www.gofundme.com/hwyl-llandeilo-litfest

Contact: E-mail: LlandeiloLitfest@mail.comFollow us on Twitter: @LlandeiloLitfesthttps://www.instagram.com/llandeilolitfest/

Bydd Ffair Lyfrau Llandeilo yn rhan o Hwyl Llên Llandeilo , 26-29ain Ebrill 2018

Cynhelir y Ffair Lyfrau rhwng:

11yb a 4yp, dydd Sadwrn a Sul , 28-29ain Ebrillyn y Neuaddd Ddinesig, Heol y Cilgaint, Llandeilo

Am y newyddion diweddaraf

Gellir cefnogi yr Ŵyl drwy gyfrannu: https://www.gofundme.com/hwyl-llandeilo-litfest

Bank details for donations:

Llandeilo Lit Fest NatWest

Account No:75553198 Sort Code 53-7031